GUIA DIDÀCTICA

GUIA DIDÀCTICA

Aquest projecte sorgeix de la creació d’una situació on hi hagi la necessitat de comunicar-se en llengua anglesa amb alumnes d’altres llocs geogràfics fent servir eines TIC de manera significativa i competencial.

Està orientat a alumnes de primària. El seu funcionament és de treball col·laboratiu, on la feina de cada grup és primordial i bàsica per poder realitzar la tasca final.

OBJECTIUS DEL PROJECTE PER A TOTES LES ÀREES

- Comunicar-se amb altres alumnes mitjançant la llengua anglesa i fent servir diferents eines TIC per tal d’aconseguir una competència digital i lingüística i potenciar la relació d’alumnes de diferents llocs geogràfics.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL.
- Usar eines de programari lliure i de la xarxa per tal d’adonar-se de les possibilitats que hi ha sense necessitat de pagar.
- Saber usar diferents programes d’enregistrament  i muntatge de so i imatge per tal de poder participar en el projecte i poder aplicar el que aprén en produccions posteriors.
- Ser respectuós i selectiu a l’hora de comunicar-se mitjançant diferents plataformes de la xarxa amb altra gent per tal d’aconseguir uns valors que perdurin en la seva vida.
- Emprar les TIC de manera ètica, responsable i segura mitjançant el treball a l’aula per esdevenir usuaris respectuosos.  
- Compartir coneixement mitjançant comentaris, consells...per tal d’ampliar el que l’alumne ja sap i aprendre dels altres.
- Aprendre a treballar col·laborativament mitjançant el compliment de la temporalització de les tasques per tal de que el projecte pugui tirar endavant.
- Saber manipular la càmera digital per tal d’enregistrar o fotografiar parts del projecte.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA.
- Comunicar-se oralment en llengua anglesa mitjançant una presentació personal o del grup, l’enregistrament del so i la videoconferència, tenint en compte els receptors i el canal, per tal d’esforçar-se en la correcta dicció i pronuncia.
- Gaudir de contes en llengua anglesa mitjançant la lectura, l’estudi i la narració per tal de crear una situació amb necessitat de compartir el que s’ha treballat en llengua anglesa.
- Aplicar l’estructura del conte mitjançant la creació de diferents contes inventats per tal d’usar la llengua escrita anglesa com a mitjà de comunicació.
- Llegir diferents narracions d’altres escoles de manera comprensiva mitjançant el doc drives per tal de poder seguir el conte, enregistrar el so, dibuixar-ho o muntar-ho.COMPETÈNCIA ARTÍSTICA.
- Tenir iniciativa, imaginació i creativitat mitjançant la creació de les il·lustracions de manera esmerada per tal d’adonar-se de la importància de cada membre del projecte en el treball col·laboratiu.
- Ser respectuós i obert davant les aportacions i produccions pròpies i alienes per tal d’adonar-se que no hi ha una veritat absoluta relacionada amb l’art.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL.
- Participar de forma activa en les diferents parts del projecte per tal d’aportar el que sap i aprendre dels companys.
- Aportar idees i ser arriscat per tal de tirar endavant el projecte.
- Treballar col·laborativament i cooperativament, en parelles o grups per tal d’adonar-se que cada membre de l’equip suma.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE.
- Tenir confiança en sí mateix a l’hora d’afrontar-se a tasques desconegudes per tal d’afavorir l’autoestima.
- Perdre la vergonya a l’hora de parlar en una altre llengua per poder comunicar-se en una situació real.

INDICADORS D’AVALUACIÓ.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL.

OBJECTIU
INDICADOR
- Coneixer i usar eines digitals del programari lliure i de la xarxa per tal d’adonar-se de les possibilitats que hi ha sense necessitat de pagar per a poder usar-les en un futur.
- Coneix eines del programari lliure: correu, drive, blogs, pinterest
- Sap penjar videos al Youtube, Vimeo…
- Sap usar el google maps.
- Saber usar diferents programes d’enregistrament i muntatge de so i imatge per tal de poder participar en el projecte i poder aplicar el que aprèn en produccions posteriors.
- Sap usar l’audacity.
- Sap manipular imatge fixa.
- Sap editar videos.
- Sap fer presentacions.
- Sap muntar el projecte.
- Ser respectuós i selectiu a l’hora de comunicar-se mitjançant diferents plataformes de la xarxa amb altra gent per tal d’aconseguir uns valors que perdurin en la seva vida.
- Sap escollir la informació que s’ha de posar en un correu, un comentari de blog…
- Coneix la manera adequada de dirigir-se a les persones segons la plataforma escollida.
- Emprar les TIC de manera ètica, responsable i segura mitjançant el treball a l’aula per esdevenir usuaris respectuosos.
- Usa un llenguatge adequat i respectuós en les seves aportacions.
- Compartir coneixement mitjançant comentaris, consells...per tal d’ampliar el que l’alumne ja sap i aprendre dels altres.
- Participa activament aportant el que sap.
- Fa un aprenentatge actiu provinent dels companys.
- Aprendre a treballar col·laborativament mitjançant el compliment de la temporalització de les tasques per tal de que el projecte pugui tirar endavant.
- Es responsable en el plaç d’entrega de les tasques.
- Aprofita el temps de treball.
- Saber manipular la càmera digital per tal d’enregistrar o fotografiar parts del projecte.
- Usa correctament la càmera tenint en compte l’enfoc, la llum, el moviment.
- És responsable de la càmera.


COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA.

OBJECTIU
INDICADOR
- Comunicar-se oralment en llengua anglesa mitjançant una presentació personal o del grup, l’enregistrament del so i la videoconferència, tenint en compte els receptors i el canal, per tal d’esforçar-se en la correcta dicció i pronuncia.
- S’esforça en la pronuncia i la dicció a l’hora de fer la presentació.
- S’esforça en l’explicació final del projecte mitjançant la videoconferència.
- Aprèn el que ha de dir en cada cas.
- Gaudir de contes en llengua anglesa mitjançant la lectura, l’estudi i la narració per tal de crear una situació amb necessitat de compartir el que s’ha treballat en llengua anglesa.
- Gaudeix amb l’estudi dels contes en llengua anglesa.
- Llegeix i manipula contes diversos amb interès.
- Aplicar l’estructura del conte mitjançant la creació de diferents contes inventats per tal d’usar la llengua escrita anglesa com a mitjà de comunicació.
- Participa activament en la creació de la part del conte que li toca.
- S’esforça en l’escriptura del conte tot tenint en compte l’estructura formal dels contes.
- Usa expressions d’inici i fi dels contes.
- Llegir diferents narracions d’altres escoles de manera comprensiva mitjançant el doc drives per tal de poder seguir el conte, enregistrar el so, dibuixar-ho o muntar-ho.
- S’interessa per la lectura dels contes d’altres escoles com a font d’aprenentatge.
- Analitza els altres contes: busca paraules que no sap, pregunta...


COMPETÈNCIA ARTÍSTICA.

OBJECTIU
INDICADOR
- Tenir iniciativa, imaginació i creativitat mitjançant la creació de les il·lustracions de manera esmerada per tal d’adonar-se de la importància de cada membre del projecte en el treball col·laboratiu.
- S’esforça en la creació artística dels dibuixos.
- Ser respectuós i obert davant les aportacions i produccions pròpies i alienes per tal d’adonar-se que no hi ha una veritat absoluta relacionada amb l’art.
- Accepta i valora el resultat de la seva producció.
- És respectuós amb les produccions diverses d’altres membres del projecte.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL.

OBJECTIU
INDICADOR
- Participar de forma activa en les diferents parts del projecte per tal d’aportar el que sap i aprendre dels companys.
- Participa activament realitzant diferents tasques.
- Respecta i escolta les aportacions dels altres.
- Aportar idees i ser arriscat per tal de tirar endavant el projecte.
- Participa en les converses orals sobre el projecte donant idees.
- Treballar col·laborativament i cooperativament, en parelles o grups per tal d’adonar-se que cada membre de l’equip suma.
- Treballa compartint amb els altres.
- No imposa les seves idees.
- Escolta els/les companys/es.
- Sap arribar a acords raonats amb l’equip de treball.


COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE.

OBJECTIU
INDICADOR
- Tenir confiança en sí mateix a l’hora d’afrontar-se a tasques desconegudes per tal d’afavorir l’autoestima.
- Es valent a l’hora d’enfrontar-se a alló desconegut.
- Perdre la vergonya a l’hora de parlar en una altre llengua per poder comunicar-se en una situació real.
- No mostra vergonya i parla amb naturalitat i confiança.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada